Skip to navigation

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy cateringowej FITNESS ROAD LUCJAN PAWIŁOJĆ o numerze NIP 8841005655 oraz REGON 020784233, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego poprzez formularz dostępny na stronie www.fitnessroad.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Zamawiającego. Potwierdzenie zamówienia może być uzupełnione o indywidualne uzgodnienia z Zamawiającym, jeśli wystąpi taka potrzeba.
 4. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony, a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe spożywanie zamawianych posiłków, w tym spożycie w sprzeczności ze stanem zdrowia Zamawiającego, w tym wywołane wskutek chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, występujących alergii, czy zażywanych leków. W przypadku wątpliwości co do braku przeciwwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Zamawiający powinien skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy Zamawiający jest obowiązany również do podania swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także Polityką Prywatności Sprzedawcy.

§2. DOSTAWY

 1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do NIEDZIELI dostarczane są w godzinach od 18:00 do 21:00 z PRZEZNACZENIEM NA DZIEŃ KOLEJNY w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem oraz względów logistycznych.
 2. W przypadku nieodebrania zestawu przez Zamawiającego, przez co należy rozumieć również brak Zamawiającego lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponowienia próby dostawy w ostatnim przedziale czasowym obowiązującym w dniu dostawy.
 3. W przypadku drugiej nieudanej próbie dostawy, Sprzedawca nie zostawia zamówionych posiłków, a zamówienie zostaje uznane jako dostarczone.
 4. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym

§3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 1. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem: https://fitnessroad.pl/catering-cennik/
 2. Zamawiający ma możliwość zamówienia jeden raz zestawu próbnego w specjalnej, niższej cenie.
 3. W przypadku większych zamówień ceny ustalane są indywidualnie.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na koncie bankowym Sprzedawcy.
 5. Usługa dostawy zamówionych zestawów posiłków rozpocznie się w dniu wskazanym przez Zamawiającego w formularzu zamówienia dostępnego pod adresem https://www.fitnessroad.pl/zamow-online, pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.
 6. Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny, późniejszy, niż podany w formularzu zamówienia, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 7. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej kwoty tytułem realizacji zamówienia. W takim wypadku anulowane też zostaną wszystkie udzielone wcześniej Zamawiającemu rabaty, a kwota zwrotu dokonana przez Sprzedawcę pomniejszona o ich wartość.
 8. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany planu diety, dni lub miejsca dostaw. Warunkiem dokonania modyfikacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest poinformowanie o wszelkich zmianach Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: fitnessroad1@gmail.com.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: fitnessroad1@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.